Ugotovitveni sklep o stanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za pozidavo Benetke vis-a-vis

Predpisi, na katere predpis vpliva