Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Škofja Loka

Predpisi, na katere predpis vpliva