Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka

Predpisi, na katere predpis vpliva