Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986-1990

Predpisi, na katere predpis vpliva